2014 års bidrag från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat att under 2014 dela ut sex stipendier för postdoc studier och ett stipendium för gästforskare. Det totala stipendiebeloppet är 1 433 000 SEK.

 

Stipendier för postdoc studier delas ut till:

 

Ulrika Axling, Experimentell Medicinsk Vetenskap, Lunds universitet

117 000 SEK

För studier hos professor Oksana Gavrilova, National Institute of Diabetes, NIH, Bethesda, USA. Ulrika Axlings projekt syftar till att klarlägga mekanismerna bakom de effekter på fetma, glukostolerans och blodkolesterol som högt intag av nypon har och som hon tidigare visat i djurförsök. För detta kommer hon att etablera en in vivo metod som anses vara ”guldstandard” för mätning av insulinkänslighet och glukosomsättning. Projektet sträcker sig över 3 månader.

 

Staffan Berglund, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet

155 000 SEK

För studier i professor Cristina Campoys forskargrupp vid University of Granada, Spanien. Staffan Berglund kommer att studera fetal programmering av tillväxt och neurologisk utveckling hos barn till mödrar med övervikt, fetma eller diabetes. Barnen har nu uppnått 5 års ålder. Arbetet i Granada kommer att pågå under 6 månader.

 

Stefan Nilsson Institutionen för Medicinsk Biovetenskap, Umeå Universitet

480 000 SEK

För att hos Prof Jörg Heeren, Institutet för Biokemi och Molekylär Cellbiologi, Universitetskliniken Hamburg-Eppendorf, Tyskland vidareutveckla en djurmetod för att i realtid mäta upptaget i hjärtat av injicerade lipoproteiner märkta med nanopartiklar. Avsikten är att förstå mekanismerna bakom den fettansamling som sker i hjärtat vid diabetes och vid syrebrist. Projektet är beräknat till två år. Bidraget täcker kostnader för ett års vistelse.

 

Camilla Pramfalk, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

108 000 SEK

För studier hos professor Fredrik Karpe, Oxford Centre for Diabetes, University of Oxford, England. Camilla Pramfalk kommer att komplettera den kliniska studie av mekanismer som reglerar inlagring av fett i levern och orsakar fettlever som hon tidigare utfört i Oxford med ytterligare patienter. Projektet sträcker sig över 3 månader. Camilla Pramfalk började samarbetet med professor Karpe då hon med ett postdoc stipendium från Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse genomförde den kliniska studien.

 

Ola Wallengren, Sektionen för endokrinologi, diabetologi och metabolism, Sahlgrenska Universitetssjukehuset, Göteborg

99 000 SEK

För att tillsammans med forskare vid University of Auckland och Auckland City Hospital i Nya Zeeland studera effekten av intensiv näringsintervension på viktökning hos njurtransplanterade patienter. Ola Wallengren kommer att delta i nutritionskonsultasioner med patienterna och utföra mätningar av kroppssammansättning. Projektet sträcker sig över 4 månader.

 

 

Anette Öberg Molekylära biovetenskaper, Wenner-Gren Institutet, Stockholms Universitet

324 000

För fortsatta studier hos professor Roger J Summers vid Institute of Pharmaceuticals Sciences, Monash University, Melbourne, Australien. Anette Öberg arbetar med ett projekt där avsikten är att identifiera speciella substanser som aktiverar speciella beta adrenerga receptorer för att därigenom åstadkomma ett selektivt upptag av glukos i muskler. Sådana ligander skulle ge färre biverkningar. Om detta lyckas är målet att testa dessa på djur med diabetes.

 

Stipendium för gästforskare delas ut till:

 

Gunilla Olivecrona, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet

150 000 SEK

För att möjliggöra för dr Uwe Tietge, Department of Pediatrics, University of Groningen, Nederländerna att medverka i Gunilla Olivecronas forskargrupp i Umeå under 3 månader. Avsikten är att starta ett samarbete kring en ny substans som på ett nytt sätt påverkar metabolismen av cholesterol hos försöksdjur. Den aktuella kemiska föreningen har potential att bli ett nytt läkemedel för patienter med rubbningar i cholesterolomsättningen och därmed i behandlingen av den globala folksjukdomen åderförkalkning.