För främjande av vetenskaplig forskning

Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse bildades 1976 genom en donation från Aktiebolaget Marabou. Stiftelsens syfte är att främja forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper i Sverige och Norge. Detta mål vill styrelsen uppnå genom att bevilja tre olika typer av stipendier:

  • Stipendier till nordiska disputerade forskare för postdoc studier vid ledande utländska forskningscentra
  • Stipendier till forskarstuderande som behöver studera vid ett internationellt ledande centrum under en viss period av sin utbildning
  • Anslag till disputerade forskare för forskningsprojekt vid universitet i Sverige eller Norge

 Stiftelsen delar årligen ut 1 - 2 miljoner SEK.

 

Stipendier 2022

2022 delades tre stipendier till postdoc studerande och två forskningsanslag ut. Det totala stipendie- och anslagsbeloppet var 2 263 000 SEK (länk till utdelade stipendier).

 

Rapporter från några av stiftelsens stipendiater

Naeimeh Atabaki Pasdar vid institutionen för klinisk vetenskap vid Lunds universitet rapporterar från sina studier vid MIT i Boston där hon utförde sista delen av sina doktorandstudier. Trots att studierna till stor del behövde genomföras virtuellt på grund av Covid var de mycket givande och ledde bl a till att hon startade ett samarbetsprojekt med kollegor på MIT. (länk till rapport).

Ida Karlsson vid institutionen för gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköpings Universitet utnyttjade sitt postdoc stipendium för att lära sig mer om avancerade analyser av longitudinella data vid University of California, Riverside. Hon använde dessa metoder för att analysera sambandet mellan BMI och utveckling av kognitiv svikt och demens. (länk till rapport).

 

Peter Swoboda vid institutionen för biovetenskap och nutrition, Karolinska institutet startade ett samarbete med Dr Mariangela Pucci, University of Teramo, Italien där de använde masken C. elegans som modell för att studera hetsätning. (länk till rapport). 

 

Fredrik Rosqvist från Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet rapporterar från 20 månaders postdoc studier vid Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism. Förutom värdefulla erfarenheter från arbetet på lab skriver han att studietiden i Oxford har givit honom vidgat perspektiv på ledarskap, presentationsteknik och vetenskapligt ”mindset” och resulterat i flera publikationer (länk till rapport).

 

Marie Löf vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet utnyttjade ett gästforskarstipendium för att möjliggöra för Dr Francisco Ortega vid Research Institute of Sports and Health, University of Granada att genomföra en tre månaders gästforskarperiod vid hennes institution. Denna resulterade i förstärkt samarbete mellan de två forskargrupperna och universiteten och flera gemensamma publikationer (länk till rapport). 

 

Pontus Henriksson från Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet fick stipendium för 18 månaders post doc studier vid universitet i Granada i en ledande forskargrupp inom fysisk aktivitet och kardiovaskulär prevention. Där arbetade han aktivt inom två projekt, ActiveBrains trial och HELENA studien, och byggde upp ett forskarsamarbete som resulterade i ett antal gemensamma artiklar (länk till rapport).

 

Staffan Berglund från institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet rapporterar från sin post doc period vid Universitetet i Granada där han deltog i en prospektiv observationsstudie där man följer gravida mödrar och deras barn med syfte att studera tidig programmering av senare hälsa (länk till rapport).

 

Camilla Pramfalk från Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge återvände till Oxford Centre for Diabetes för att under tre månader komplettera den kliniska studie hon ett år tidigare arbetade med under en post-doc period i Oxford, även den med stipendium från stiftelsen (länk till rapport).

 

Ola Wallengren från sektionen för endokrinologi, diabetologi och metabolism, Sahlgrenska Universitetssjukhuset skriver om fyra lärorika månader vid University of Auckland där han deltog i ett projekt som undersökte effekterna av intensiv näringsintervention på viktökning och metabola riskmarkörer efter njurtransplantation. Han fick då bl a sätta sig in i ”state-of- the-art” metoder för att studera kroppssammansättning (länk till rapport).

 

Fredrik Bertz från institutionen för invärtes medicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska Akademin kunde med hjälp av post-doc stipendiet från stiftelsen förlänga ett projekt vid Cornell University som han fått bidrag från FORTE för. Förutom arbetet med sitt huvudprojektet fick han också delta i ett projekt i Alabama och i två litteraturstudie projekt. Fredrik skriver att studietiden vid Cornell var mycket lärorik och viktig för hans framtida forskning och gav honom möjlighet att bygga upp ett internationellt nätverk av kollegor (länk till rapport).

 

Elisabeth Möller som är doktorand vid Institutionen för Epidemiologi och Biostatistik vid Karolinska Institutet tillbringade tre månader vid Harvard School of Public Health där hon skaffade sig erfarenhet av att analysera data från stora epidemiologiska studier och ett ovärderligt kontaktnät inom den epidemiologiska forskarvärlden (länk till rapport).