För främjande av vetenskaplig forskning

Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse bildades 1976 genom en donation från Aktiebolaget Marabou. Stiftelsens syfte är att främja forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper i Sverige och Norge. Detta mål vill styrelsen uppnå genom att bevilja tre olika typer av stipendier:

  • Stipendier till nordiska disputerade forskare för postdoc studier vid ledande utländska forskningscentra
  • Stipendier till forskarstuderande som behöver studera vid ett internationellt ledande centrum under en viss period av sin utbildning
  • Anslag till disputerade forskare för forskningsprojekt vid universitet i Sverige eller Norge

Stiftelsen delar årligen ut 1 - 2 miljoner SEK. 

Stipendier och projektanslag 2024

2024 delades ett stipendium för postdoc studier och ett för doktorandstudier ut. Dessutom beviljades tre projektanslag. Det totala stipendie- och anslagsbeloppet var 1 985 000 SEK (länk till utdelade stipendier).

 

Rapporter från några av stiftelsens stipendiater

Johanna Sandborg vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet beskriver nya kunskaper och erfarenheter hon fick under sina studier och samarbete med Institute of Physical Activity and Nutrition, Deakin University i Melbourne. (länk till rapport)

Patricia Colombo vid Institutionen för Global Hälsa, Karolinska Institutet arbetade under ett års forskningsvistelse vid London School of Hygiene and Tropical Medicine med ett projekt där hon studerade hur matvanor kan bli mer hälsosamma och hållbara. Hon fick möjlighet att samarbeta med och lära sig ifrån många seniora forskare samt kunskaper som hon kan utveckla vidare. (länk till rapport

Christel Larsson vid Institutionen för kost- och idrottsmedicin, Göteborgs universitet startade med hjälp av ett gästforskarstipendium ett framgångsrikt samarbete med professor Päivi Palojoki från Helsingfors Universitet. De startade bl a två forskningsprojekt inom kostvetenskap med fokus på kostutbildning / hem och konsumentkundkap där de gemensamt handleder doktorander. (länk till rapport)

Jan Neelisen vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet fick stöd för tre månaders studier vid Köpenhamns universitet inom ramen för sitt doktorandprojekt där han studerar metoder för att minska kronisk inflammation vid hjärtkärlsjukdom. I Köpenhamn lärde han sig nya komplicerade tekniker och fick ett värdefullt nätverk. (länk till rapport)

Naeimeh Atabaki Pasdar vid institutionen för klinisk vetenskap vid Lunds universitet rapporterar från sina studier vid MIT i Boston där hon utförde sista delen av sina doktorandstudier. Trots att studierna till stor del behövde genomföras virtuellt på grund av Covid var de mycket givande och ledde bl a till att hon startade ett samarbetsprojekt med kollegor på MIT. (länk till rapport).

Ida Karlsson vid institutionen för gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköpings Universitet utnyttjade sitt postdoc stipendium för att lära sig mer om avancerade analyser av longitudinella data vid University of California, Riverside. Hon använde dessa metoder för att analysera sambandet mellan BMI och utveckling av kognitiv svikt och demens. (länk till rapport).

Peter Swoboda vid institutionen för biovetenskap och nutrition, Karolinska institutet startade ett samarbete med Dr Mariangela Pucci, University of Teramo, Italien där de använde masken C. elegans som modell för att studera hetsätning. (länk till rapport). 

Fredrik Rosqvist från Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet rapporterar från 20 månaders postdoc studier vid Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism. Förutom värdefulla erfarenheter från arbetet på lab skriver han att studietiden i Oxford har givit honom vidgat perspektiv på ledarskap, presentationsteknik och vetenskapligt ”mindset” och resulterat i flera publikationer (länk till rapport).

Marie Löf vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet utnyttjade ett gästforskarstipendium för att möjliggöra för Dr Francisco Ortega vid Research Institute of Sports and Health, University of Granada att genomföra en tre månaders gästforskarperiod vid hennes institution. Denna resulterade i förstärkt samarbete mellan de två forskargrupperna och universiteten och flera gemensamma publikationer (länk till rapport). 

 Pontus Henriksson från Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet fick stipendium för 18 månaders post doc studier vid universitet i Granada i en ledande forskargrupp inom fysisk aktivitet och kardiovaskulär prevention. Där arbetade han aktivt inom två projekt, ActiveBrains trial och HELENA studien, och byggde upp ett forskarsamarbete som resulterade i ett antal gemensamma artiklar (länk till rapport).