2015 års bidrag från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat att under 2015 dela ut fyra stipendier för postdoc studier och ett stipendium för doktorandstudier. Det totala stipendiebeloppet är 1 616 000 SEK.

 

Stipendier för postdoc studier delas ut till:

 

Stephanie Bonn, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Universitetet

291 000 SEK

För studier hos professor Eric Rimm, Department of Nutrition, Harvard School of Public Health, Boston. Stephanie Bonn skall studera sambandet mellan stillasittande aktivitetsmönster och daglig energiförbrukning hos vuxna. Information från två stora studier vid Harvard School of Public Health skall användas. Projektet sträcker sig över 12 månader

 

Pontus Henriksson, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för nutrition, Linköpings Universitet

550 000 SEK

För studier hos Dr. Francisco B Oretega, Faculty of Sports Sciences and Research Institute of Sports and Health, University of Granada, Spain. Pontus Henriksson skall studera effekten av fysisk aktivitet på kognition och hjärnfunktion och samband mellan nutrition och hjärnans struktur och funktion. Information från en randomiserad kontrollerad studie skall användas. Projektet sträcker sig över 18 månader.

 

Dmitry Shungin, Institutionen för odontologi, Umeå Universitet

150 000 SEK

För att med hjälp av genetisk information studera sambandet mellan mjölkkonsumtion och karies och effekten av socker på det orala mikrobiomet hos individer med och utan karies. Studierna kommer att utföras under 3 månader hos Dr Anne Tanner vid Forsyth Institute, Cambridge, USA.

 

Senthil Vasan, Institutionen för medicinska vetenskaper och molekylär epidemiologi, Uppsala Universitetssjukhus

600 000 SEK

För studier hos professor Fredrik Karpe, Oxford Centre for Diabetes, University of Oxford, England. Senthil Vasan kommer att studera epigenetisk reglering av kroppsfettsfördelningen och dess samband med risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdom hos indier jämfört med européer. Projektet sträcker sig över 2 år.

 

Stipendium för doktorandstudier delas ut till:

 

Linnea Qvirist, Avdelningen för livsmedelsvetenskaper, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

25 000 SEK

För att delta i två konferenser om genetik och biodiversitet hos jästsvampar och där presentera resultat från sina doktorandstudier om isolering och utveckling av jäststammar men höjt folatinnehåll och ökad biotillgänglighet av mineraler.