2021 års stipendier från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat att under 2021 dela ut fem stipendier till ett totalt belopp av 1 050 480 SEK.

 Stipendier för postdoc studier delas ut till:

Prudence Atukunda, Department of Nutrition, University of Oslo, 320 000 SEK
för projektet ”The NutriMind Trial: A low-cost randomized trial of combining healthy diet and psychotherapy to treat depressive symptoms in Sub-Saharan Africa – The case of Uganda”. I samarbete med Makerere universitetet i Uganda avser Prudence Atukunda, som är utbildad psykolog och tidigare gjort sitt avhandlingsarbete inom nutritionsområdet i Uganda, att i en randomiserad kontrollerad interventionsstudie på 200 deprimerade studenter undersöka effekten av en kombination av hälsosam kost och mindfulness meditation jämfört med ingen intervention. Datainsamling sker före, efter 6 månaders intervention samt efter ytterligare 6 månader. Utfallsvariabler är kost mätt med frågeformulär och kroppssammansättning mätt med bioimpedans samt psykisk hälsa med fokus på depressionssymptom mätt med ett validerat självrapporterat frågeformulär. Varje vecka har interventionsgruppen gruppmöte med nutritionister och studenterna får kognitiv terapi också i grupp med mindfulness ledda av psykologer. Förhoppningen är att denna lågkostnadsstrategi skall ge så positiva resultat att den banar väg för förbättrad behandling i resurssvaga länder.

 

Patricia Eustachio Colombo, Institutionen för Global Folkhälsa, Karolinska Institutet,

428 280 SEK för 1 års post doc studier vid Department Population Health/Centre for Climate Change and Planetary Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine. Hon kommer att arbeta med ett projekt där målet är att simulera den potentiella effekten av olika strategier för att minska intaget av kött och mejeriprodukter samt öka intaget av växtbaserade livsmedel. Hon kommer att använda "agent based models" och brittiska data för dessa simuleringar. Hon kommer också att studera hälsoeffekterna av att minska intaget av kött och mejeriprodukter samt öka intaget av växtbaserade livsmedel. Analysmetoden kan vara av stort värde för hemmainstitutionen och svenska förhållanden.

 

Itay Zamir, Institutionen för Klinisk vetenskap, pediatrik, Umeå universitet, 264 200 SEK för sammanlagt 6 månaders post doc studier hos Prof Per Sangild, Comparative Pediatrics and Nutrition, Department of Veterinary and Animal Sciences, Univ. of Copenhagen. Studierna syftar till att förstå varför för tidigt födda barn ofta har förhöjda sockernivåer i blodet. Sådana störningar i blodsocker är kopplat till ökad dödlighet samt långsiktiga komplikationer varför det är angeläget att försöka finna behandlingar som kan motverka detta.

 
Stipendier för doktorandstudier delas ut till:

Jan Neelissen, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet, 38 000 kr

för studier under sin doktorandtid hos professor Claire Hawkins, Department of Biomedical Sciences, University of Copenhagen. Hans projekt fokuserar på metoder för att minska kronisk inflammation vid hjärtkärlsjukdom. I ett flertal experiment kommer forskargruppen att stimulera Extracellular Traps i monocyter, vilka deltar i den aterosklerotiska processen, och undersöka huruvida lutein kan ha en inflammationsdämpande effekt. Projektet sträcker sig över 3 månader.