2018 års bidrag från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse


Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat att under 2018 dela ut tre stipendier till ett totalt belopp av 770 000 SEK.

 

Stipendier för postdoc studier delas ut till:

 

Linnea Bärebring, Avd för Invärtesmedicin och Klinisk nutrition, Göteborgs universitet 400 000 SEK, för att vid Universitetet i Oslo, under ledning av prof. Rune Blomhoff som leder projektet CRC-Nordiet, undersöka kostens betydelse vid kolorektal cancer (CRC). Hypotesen man vill testa är att mat och dryck med antiinflammatorisk effekt skall minska inflammation och oxidativ stress hos CRC patienter och därmed minska viktnedgång och förlust av muskelmassa och muskelkraft (kakexi och sarkopeni), vilka är vanliga komplikationer vid CRC.  Studien är en multicenter interventionsstudie där deltagarna 3-6 månader efter kurativ kirurgisk behandling randomiseras till en interventionsgrupp som erbjuds intensiv individualiserad kost- och fysisk ativitetsrådgivning och uppföljning medan kontrollgruppen får vanliga allmänna råd. Studien består av två faser; den första med individuella råd för att motverka viktnedgång och förlust av muskelmassa och den senare när efterförloppet stabiliserats fokuserad på interventionskost för att minska risk för återfall i sjukdomen. Linnea Bärebring kommer att studera aktuella utfallsparametrar vid interventionsstart och 12 månader efter kirurgi.  

 

Peter Milton Rukundo, Deptartment of Nutrition, IMB, University of Oslo and Department of Human Nutrition and Home Economics, Kyambogo University, Kampala

240 000 NOK, för att tillsammans med prof. Per Ole Iversen göra en uppföljningsstudie av sitt avhandlingsarbete (2012) där han studerade de nutritionella effekterna hos de som drabbades av en jordskredskatastrof i Bududa, Uganda 2010 (300 döda och 10 000 som tvingades flytta). Här fann han intressanta effekter, t ex avseende tillgång på mat och variation i kosten. Den aktuella uppföljningen, som i sitt slag är unik, avser att studera nutrition och hälsa hos barn (6-59 månader gamla) till dem som drabbades av katastrofen. Peter Rukundo kommer att studera vilka parametrar som kan kopplas till hushållens tillgång till mat via standardiserade formulär som graderar tillgång till mat och hunger och också använda strukturerade intervjuer. Barnens nutritionsstatus studeras med antropometri, bioimpedans och biomarkörer. Avsikten är att finna svar på hur hjälp för att förhindra svält och näringsbrist kan förbättras vid katastrofer, inte bara i låginkomstländer utan också vid t ex flyktingläger där problemet ju är omfattande idag.         

 

Jo Stenehjem, Krefteregisteret, Institutt for populasjonsbaseret kreftforskning, Oslo

58 000 NOK, för att under 3 månader vistas vid Dartmouth College, USA, hos professor Judith Rees. Jo Stenehjem arbetar med individer inom den norska Janus Serum Bank Cohort som tidigare haft hudcancer (cutaneous melanoma). För dessa individer har man analyserat nivåer i serum av vitamin D och leptin innan hudcancerdiagnos. Man har även information om individernas body mass index innan hudcancerdiagnos. Tillsammans med forskare vid Dartmouth College kommer Jo Stenehjem nu att undersöka om body mass index samt nivåer av vitamin D och leptin i blodet innan hudcancerdiagnos har något samband med risk för att utveckla ytterligare en cancer senare i livet.