2020 års stipendier från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat att under 2020 dela ut fem stipendier till ett totalt belopp av 442 000 SEK.

 

Stipendier för postdoc studier delas ut till:

 

Maria Henström, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, 158 000 SEK för en 3-månaders postdoc vistelse vid University of Newcastle i Australien. Hon kommer där att medverka i en pågående intervensionsstudie PICNIC (Parents in Child Nutrition Informing Community) där man utvecklar och utvärderar ett föräldrastödsprogram för att skapa sunda matvanor hos barn 0-2 år. Dietister ger en grupp föräldrar information om sunda matvanor för små barn. Dessa föräldrar ska sedan sprida denna information till andra föräldrar via sociala medier, dvs så kallad peer education. Maria Henström kommer att undersöka vilka föräldrar som tar del av informationen via dessa sociala plattformar, och även analysera fokusgruppintervjuer med ett 30-tal medverkande föräldrar. Hon planerar efter denna vistelse att se om det går att implementera liknande interventionsprojekt i Sverige.

 

Pernilla Sandvik, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet, 64 000 SEK, för att täcka merkostnader för medföljande familj i samband med 3 månaders postdoc studier hos prof. Julie Mennella, Monell Chemical Senses, Philadelphia. Pernilla Sandviks forskning är inriktad på hälsosamt ätande och därmed förebyggande av övervikt. Vid Monell kommer hon att delta i en NIH-finansierad interventionsstudie inriktad på perception och preferens av söt smak hos 3-6 åriga barn. Frågeställningen är vad som händer med preferensen för söt smak om barnen under 4 månaders intervention får ett reducerat sockerintag. Pernilla Sandvik kommer att lära sig avancerad metodik för sensorisk analys och samtidigt lägga grunden till ett viktigt kontaktnät genom samarbetet med prof. Mennella och prof. Jennifer Fisher.

 

Stipendier för doktorandstudier delas ut till:

 

Anna Amberntsson, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska Akademin, Göteborg, 69 000 SEK för studier hos dr. Eleni Papadopoulou, Folkehelseinstituttet, Oslo. Anna Amberntssons doktorandprojekt skall testa hypotesen att lågt D-vitaminintag och D-vitaminstatus under graviditeten påverkar barnets tillväxt under barndomen och ökar risken för att barnet utvecklar övervikt. Hon kommer att studera två kliniska material, dels en multietnisk befolkningsbaserad svensk kohort (GraviD) och dels den norska Mor-Barn kohorten (MoBa) med mer än 95000 deltagare, således ett samarbetsprojekt mellan hemmainstitutionen och Folkehelseinstituttet. En förhoppning är att projektet skall ge kunskaper som leder till preventiva strategier för att förebygga övervikt och fetma.  

 

Patricia Estachio Colombo, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 33 000 SEK för 3 månaders studier hos prof. Alan Dangour vid London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), London. Studierna är en del av hennes doktorandprojekt ”Främja hållbara kostvanor genom optimerade skolmåltider, OPTIMAT” och avsikten är att hon skall bredda sitt metodologiska kunnande med hälsokonsekvensanalyser (minskning av förtida dödsfall respektive ökning i medellivslängd) av olika kostomläggningar, särskilt ökat intag av frukt och grönt, med en robust metod som utvecklats vid LSHTM. Metoden kommer att bli ett bra komplement till den optimeringsanalys för att tillgodose näringsbehov vid oförändrat energiintag hon redan använder.

 

Gästforskarstipendium delas ut till:

 

Christel Larsson, Institutionen för kost och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, 118 000 SEK för att möjliggöra för professor Päivi Palojoki, faculty of educational sciences, University of Helsinki att bidraga och stärka den vetenskapliga kompetensen inom kostutbildning och hem- och konsumentkunskap vid Göteborgs universitet. Professor Palojoki kommer med sin långvariga och djupgående kompetens inom hem- och konsumentkunskap kunna berika den vetenskapliga miljön vid institutionen. Hon kommer kunna stimulera vetenskapliga diskussioner, bidraga till kvalitetsförstärkning inom ämnet hem- och konsumentkunskap, söka forskningsmedel för att bedriva framtida forskningsprojekt samt ingå i handledargruppen kring två doktorander.