2023 års stipendier och projektanslag från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har behandlat årets ansökningar om stipendier och projektanslag. Ett stort antal ansökningar hade kommit in och styrelsen beslöt att dela ut totalt 1 605 000 SEK.

Stipendier för postdoc och doktorandstudier delas ut till:

Stina Bodén, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, 343 000 SEK

för 6 månaders postdoct studier vid Section of Pediatric Allergy and Clinical Immunology, University of Colerado. Målet för projektet som hon kommer att arbeta med är att undersöka om kostens diversitet under graviditet och tidig barndom kan minska barnets risk att insjukna i allergiska sjukdomar. Stina Bodén kommer att använda data från den stora befolkningsbaserade födelsekohorten NorthPop.

Annie Guo, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, 62 000 SEK

för 3 månaders doktorandstudier vid Folkehelseinstituttet i Oslo där hon kommer att deltaga i arbetet med att analysera data från två skandinaviska kohortstudier med data från över 80000 barn. I projektet studeras sambandet mellan kostkvalité och intag av enskilda livsmedelsgrupper tidigt i livet och senare risk för inflammatorisk tarmsjukdom med det långsiktiga syftet är att ge ny kunskap kring kostens inverkan på inflammatorisk tarmsjukdom. 

Anslag för forskningsprojekt

Linnea Bärebring, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Göteborgs universitet, 400 000 SEK för att studera hur intag av olika fetter påverkar markörer för inflammation. Studierna utgörs av kontrollerade försök på människa och innefattar både kortsiktiga effekter efter måltid, såväl som effekter efter flera veckors intag av olika fetter. Forskningen kan tillföra ny och betydelsefull kunskap om hur olika fettrika livsmedel påverkar låg-gradig inflammationen i kroppen.

Maria Henström, Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära, Karolinska Institutet, 400 000 SEK till en pilotstudie för att testa genomförbarhet, acceptans, lämplighet och inverkan av PICNIC i Sverige. PICNIC är ett online program för barnnäring, utvecklat i Australien. Idén med PICNIC är att möta föräldrarna där de är, på internet och i sociala nätverk. PICNIC deltagare utbildas vid dietistledda workshops och ges tillgång till evidensbaserad information som de uppmuntras att dela med sig av till andra föräldrar. 

Sanna Nybacka, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Göteborgs universitet, 400 000 SEK till ett projekt där syften är att undersöka om de traditionella kostråd som idag rekommenderas som första linjens kostråd till patienter med IBS (irritabel tarm) är bättre än råd om en allmänt hälsosam kost. Dessutom skall användbarheten av internet och grupprådgivning för att ge kostråd utredas. Detta kan på sikt möjliggöra tillgång till kostråd för fler patienter inom befintliga ekonomiska ramar i sjukvården.