2019 års stipendier från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat att under 2019 dela ut fyra stipendier till ett totalt belopp av 756 000 SEK.

 

Stipendier för postdoc studier delas ut till:

 

Ida Karlsson, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköpings Universiter, 140 000 SEK, för att under 4 månader av sin postdoc vistas hos professor Chandra A Reynolds vid University of California Riverside, USA. Fokus för Ida Karlssons forskning är samband mellan kroppsfett och senare utveckling av kognitiv svikt och demens. Hon utforskar mekanismer för detta samband och utnyttjar här svenska tvillingregister för att utforska både genetik och miljö, och kohortstudier med upprepade mätningar för att studera förändringar i sambandets karaktär över livscykeln. Hon kommer vid besöket i USA att arbeta med avancerade longitudinella analyser av amerikanska Health and Retirement Study.

 

Stipendium för doktorandstudier delas ut till:

 

Naeimeh Atabaki Pasdar, Genetisk och molekylär epidemiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, 378 000 SEK, för att besöka professor Manolis Kellis vid The Broad Institute of Harvard and MIT, Boston, USA. Naeimeh Atabaki Pasdar forskar på sambandet mellan fettlever (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) och typ 2 diabetes. Hon försöker med hjälp av data inom IMI-DIRECT Consortium och machine learning-teknik bygga en diagnostisk modell för säkrare diagnostik av NAFLD i kliniken, och denna modell ska verifieras i data från UK Biobank. Vidare undersöker hon eventuellt kausalt samband mellan de båda sjukdomarna genom att använda data inom de två datamängderna och tillämpa Bayesian Network analysis. Professor Manolis Kellis är chef för Computational Biology med stor erfarenhet av de sorters statistiska analyser som Naeimeh Atabaki Pasdar använder.

 

Gästforskarstipendium delas ut till:

 

Professor Rikard Landberg, Institutionen för Biologi och Bioteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 138 000 SEK, för att möjliggöra för Dr Kati Hanhineva, Institute of Public Health and Clinical Nutrition, Univ. of Eastern Finland att medverka i professor Landbergs forskargrupps studier av sambanden mellan dietärt orsakade förändringar av tarmens bakterieflora och hälsa och sjukdom. Nya biomarkörer som speglar mikrobiotans aktivitet vid olika kostintag skall utvecklas, valideras och testas genom analys av metaboliter i avföring och plasma. Dr Hanhinevas höga expertis vad avser snabb analys av stora antal metaboliter med masspektrometri (metabolomics) samt data-analys av dessa kommer att kunna bidraga till ny kunskap kring specifika bioaktiva ämnen som härrör från kost och mikrobiotas betydelse i biologiska processer av betydelse för sjukdomsutveckling och prevention.

 

Docent Peter Swoboda Institutionen för Biovetenskap och Näringslära, Karolinska institutet, 100 000 SEK som bidrag för ett 5 månaders gästforskarsamarbete med Dr Mariangela Pucci från University of Teramo. Dr Puccis forskning är fokuserad på ätstörningar, speciellt inverkan av stress på hetsätning. Hon har med framgång använt råttstudier i sin forskning och kommer nu att tillsammans med Dr Swoboda utöka sina studier en ny djurmodell, C. Elegance, som Swobodas grupp har stor erfarenhet av. Samarbetet syftar till att generera värdefull information om mekanismerna bakom ätstörningar.